dilluns, 14 de setembre de 2020

Música i noves tecnologies. Programació 2020-2021


MÚSICA I NOVES TECNOLOGIES
Professor: Eloi Fuguet Surroca
Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú
Introducció:

L’assignatura optativa de “Música i noves tecnologies” va adreçada a tots els alumnes que estiguin cursant els estudis de Grau Professional al Conservatori Municipal de Música de Vilanova i la Geltrú, així com aquells que estiguin cursant els estudis de Grau Mig i alumnat de Música Activa que estiguin interessants en el coneixement de diverses eines informàtiques relacionades amb la música. 


Competències:

L'ensenyament de “Música i noves tecnologies”, en els ensenyaments professionals de música, tindrà com a objectiu contribuir a desenvolupar en l'alumnat les competències següents:
 1. Establir contacte amb les noves tecnologies en relació a la música. 
 2. Conèixer i saber utilitzar aplicacions bàsiques de la informàtica musical. 
 3. Dominar l’entorn informàtic i el llenguatge MIDI.
 4. Conèixer breument l’evolució històrica dels diversos sistemes de gravació musical.
 5. Conèixer i utilitzar programes informàtics d'edició de partitures, gravació i reproducció musical.
 6. Emprar l'ordinador com una eina pel desenvolupament de les qualitats musicals i creatives i la
  seva difusió a les xarxes socials.

Continguts:
 1. Sistema operatiu de l'ordinador (Windows i Mac). Configuració.
 2. Història de l'enregistrament sonor. Primers sistemes de gravació analògica. Digitalització del so. Paràmetres de mostreig. Compressió d’àudio.
 3. Ús de programes dedicats a l'edició de partitures (Musescore). Introducció, maquetació i impressió de partitures.
 4. MIDI: Principis bàsics MIDI. Configuracions MIDI i àudio a Windows i en Mac. Equips musicals MIDI i perifèrics de l'ordinador en general.
 5. Ús de programes dedicats a l'edició del so: Audacity i Reaper.
 6. Altres aplicacions de la Informàtica Musical dedicades als diferents aspectes de l'ensenyament musical: audicions, ensenyament instrumental, història de la música, formes musicals, harmonia, entrenament auditiu, ensenyament del solfeig,... 
 7. Internet: navegadors, programari musical lliure, webs especialitzades.

Metodologia:

L’assignatura és teorico-pràctica i les classes són col·lectives. El Conservatori facilitarà als alumnes el programari necessari a l’inici de curs. Durant les classes hi haurà una important presència de l’audició musical enregistrada.
Serà necessari que els alumnes portin una memòria USB o el seu ordinador portàtil a l’aula.


Avaluació:

Al final de cadascun dels apartats descrits anteriorment en els continguts hi haurà una avaluació. Al final de cada apartat es demanarà la presentació d’un treball que podrà ser individual o en grup segons les necessitats i que podria requerir una exposició oral i pública a classe. En aquesta presentació no només s’avaluarà el correcte coneixement dels conceptes i assoliment de les competències que s’hi avaluïn sinó també la pròpia exposició del treball, així com la indoneïtat de les eines que s’hi utilitzin.
Els altres paràmetres d’avaluació es configuen d’acord amb la Guia de l’Estudiant del curs que es correspongui.

Cap comentari:

Publica un comentari